Inhoud

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Opdrachtnemer

Praktijk voor Sensi-plus therapie en hypnotherapie Marita van der Gouw gevestigd te Deventer, aan de Fonteinkruid 12  en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 656 42 414 of haar rechtsgeldige vertegenwoordiger in zijn hoedanigheid van coach, therapeut of trainer.

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verlenen van diensten en leveren van producten op het gebied van coaching, therapie, training of aanverwante werkzaamheden.

Cliënt en/of Deelnemer

De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingssessie en/of -traject op het gebied van coaching, therapie, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten en Producten

Alle verleende diensten en geleverde producten waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten en het leveren van Producten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever of door Opdrachtgever aangewezen Cliënt en/of Deelnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer aangeboden offertes en gesloten Overeenkomsten in het kader van door Opdrachtnemer te verlenen Diensten en te leveren Producten, alsmede aanvullende en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 2. Naast Opdrachtnemer kunnen ook alle natuurlijke of rechtspersonen die bij de uitvoering van enige opdracht voor Opdrachtgever zijn betrokken, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met deze algemene voorwaarden.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal deze wijzigingen bekend maken op www.doelgerichtcoaching.nl. De gewijzigde algemene voorwaarden treden 2 weken na bekendmaking in werking of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald en gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van Diensten en Producten hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen en zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie.
 2. Alle in een offerte of op andere wijze verstrekte gegevens en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor de Opdrachtnemer slechts bindend indien dit uitdrukkelijk is bevestigd.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.
 4. Een mondelinge Overeenkomst komen tot stand op het moment waarop Opdrachtnemer het mondelinge bericht heeft beantwoord.
 5. Telefonisch en per e-mail geplaatste opdrachten worden uitgevoerd conform de door Opdrachtnemer gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Hierbij is Opdrachtgever uiteraard bevoegd tegenbewijs te leveren.

Artikel 4  Vrijwillige deelname

 1. Deelname aan een begeleidingssessie en/of -traject op het gebied van coaching, therapie, training of aanverwante diensten, gebeurt te allen tijde op vrijwillige basis. Cliënt en/of Deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn daden tijdens en na de een sessie en/of traject.

Artikel 5 Annuleringsvoorwaarden 

 1. Bij annulering van een coachings- en/of therapeutische sessie door Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever aangewezen Cliënt, binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende sessie, kan Opdrachtnemer 100% van de kosten van de geannuleerde uren danwel van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.
 1. Bij annulering van een training of trainingstraject door Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever aangewezen Deelnemer, binnen 2 weken voor aanvang van de training of het traingingstraject, kan Opdrachtnemer 50% van het overeengekomen honorarium in rekening brengen, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 2. Bij annulering van een training of trainingstraject door Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever aangewezen Deelnemer, na aanvang van de training, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van het overeengekomen honorarium, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 1. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven en hierbij geldt de dag waarop de schriftelijke annulering door Opdrachtnemer is ontvangen als annuleringsdatum.
 2. Opdrachtnemer gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met Deelnemers over doorgang, annulering of uitstel van de training of het trainingstraject.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Een Overeenkomst leidt niet tot een resultaatverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met Opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan Opdrachtnemer door derden worden bijgestaan.
 4. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 5. Opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige verstrekking van alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, aan Opdrachtnemer. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 Persoonsgegevens 

Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Artikel 8 Geheimhouding 

 1. Partijen zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Cliënt en/of Deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij Cliënt en/of Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

Artikel 9 Intellectueel eigendom 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op en in verband met door Opdrachtnemer verstrekt en/of gebruikt project- en trainingsmateriaal, waaronder maar niet beperkt tot teksten, readers, rapporten en modellen, berusten bij Opdrachtnemer en/of derden.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende dergelijk materiaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 3. Het materiaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat zijn werknemers zich ook persoonlijk verplichten om deze voorwaarden na te leven.
 4. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Honorarium en kosten 

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst, verleende Dienst of geleverd Product en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals BTW alsmede exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor halfjaarlijks de honoraria aan te passen, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.

Artikel 11 Betaling 

 1. Betaling door Opdrachtgever, handelend in de hoedanigheid van een rechtspersoon, dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling door Opdrachtnemer, handelend in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon, dient te geschieden direct bij levering van betreffende Dienst of bestelling van betreffende Product. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.
 2. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim zijn aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag ingeval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 12 Incassokosten

 1. Ingeval Opdrachtnemer om zijn moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 13 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien Partijen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst met wederzijdse instemming besluiten tot wijziging en/of aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Indien wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

Artikel 14 Beëindiging van de Overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gestelde termijn na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 15 Overmacht 

 1. Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
 2. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 Aansprakelijkheid 

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever en/of door Opdrachtgever aangewezen Cliënt en/of Deelnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever, Cliënt en/of Deelnemer beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever, Cliënt en/of Deelnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever, Cliënt en/of Deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In een dergelijk geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever, Cliënt en/of Deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen.
 7. Indien Opdrachtgever, Cliënt en/of Deelnemer een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 17 Geschillen 

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
 3. Geschillen welke voortvloeien uit Overeenkomsten en rechtshandelingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer gevestigd is.

Deventer, 18 januari 2016